چشمه نقره

📢#اعلام_برنامه_دوستانه_چشمه_نقره

👩‍✈️تور یک روزه چشمه نقره ی زیبا

🕰حركت: جمعه ۷ تیر ساعت ۷:۳۰
⏰برگشت: جمعه ۷ تیر ساعت ۲۱
محل قرار: پایانه (مترو)- انتهای وکیل آباد

👈👈👈زمان انتظار: نهایتا ۱۰ دقیقه👉👉👉

Read more