آنچه آموزگار به تو نیاموزد، روزگار به تو خواهد آموخت..

با سلام به همه بزرگواران
چند وقتی است که از فضای مجازی سایت بانوان افرا دور بوده و تمرینات درونی داشتم، دلم را بزرگتر کردم تا با هر سنگی که به سویم پرت شد متلاطم نشوم و آرامش خودم را حفظ نموده و با لبخندی بگذرم… حال اگر لبخند طعم نیشخند هم داشت، مهم نباشد.

Read more