آنچه آموزگار به تو نیاموزد، روزگار به تو خواهد آموخت..

با سلام به همه بزرگواران
چند وقتی است که از فضای مجازی سایت بانوان افرا دور بوده و تمرینات درونی داشتم، دلم را بزرگتر کردم تا با هر سنگی که به سویم پرت شد متلاطم نشوم و آرامش خودم را حفظ نموده و با لبخندی بگذرم… حال اگر لبخند طعم نیشخند هم داشت، مهم نباشد.

Read more

رسالت یک هنرمند نقاش

هر کسی را بهر کاری آفریده اند و دوست عزیزم هانیه را برای نقاش بودن و طراحی نمودن آفریده اند…

میگویند هر کس در این دنیا رسالتی دارد!

 گاهی این رسالت خوشحال نمودن اطرافیان با هنر خویش است..

و چه زیباست وقتی هنرمندی باشیم که تصویر زیبای تو را یا دوست تورا و یا یکی از عزیزان تورا به تصویر بکشیم.

نوروز آمد

زمان به سرعت برق و باد میگذرد و باید با طبیعت همراه شد… طبیعتی که شکوفه هایش را به میوه بدل می نماید و بعد غصه دار نداشته هایش می گردد… آنقدر اشک میریزد تا تهی تهی میشود…
می لرزد و برف را بر قامتش نظاره گر میگردد…
آهی میکشد و خورشید را به تماشا مینشیند… آنگاه به صدای قلبش گوش میدهد… قلبی که جوانه زدن را نوید می دهد..
زندگی همین جوانه زدن و خشک شدن ساقه هاست
اما ریشه در زمین داشتن است که ما را به آسمان خواهد برد.

سالی سرشار از سلامتی و بهروزی برایتان آرزو داریم..

نظاره گر

گاهی باید نشست و فقط نگاه کرد...

گاهی باید نشست و فقط نگاه کرد…

گاهی باید از رفتن باز ایستاد و حرکت دیگران را نظاره گر شد….

لحظه ای تفکر… لحظه ای سکوت

لحظه ای با تو…

گاهی تمام سهم ما از زندگی،  تماشای خوشبختی دیگرانه

امااااا…

چشمایی هستند که نظاره گر خوشبختی ما هستند.

اگه اینجایی،شک نکن که…

تو هم خوشبختی هرچند، نشسته باشی....
خوشبختی مان را شاکر باشیم و هرگز غبطه زندگی دیگران را نخوریم شاید در کلبه فقرانه ما چیزی باشد که در قصر پادشاهی آنها یافت نگردد!
به عدالت خداوند ایمان داشته باش هر چند چشمانت از اشک پر گردد....

زمستان نماند….

روزها از پی هم می دوند و شبها از پی هم می آیند…

در این روزها و شبهای تکراری چه چیزی زندگی را دلنشین می کند!!!

هر کسی چیزی را طالب است و هر شی، کسی را…

آنطوری زندگی کنید که به کسی صدمه نزنید و آنطور از زندگی لذت ببرید انگار که همه چیز کامل است…

هیچ چیز کامل نیست حتی تو، اما این فرصت کوتاه زندگی بی تکرار است پس چشمهایت را فقط به خوبیها باز کن و عاشقانه بخند…

شاد باش و شاد زی