زمستان نماند….

روزها از پی هم می دوند و شبها از پی هم می آیند…

در این روزها و شبهای تکراری چه چیزی زندگی را دلنشین می کند!!!

هر کسی چیزی را طالب است و هر شی، کسی را…

آنطوری زندگی کنید که به کسی صدمه نزنید و آنطور از زندگی لذت ببرید انگار که همه چیز کامل است…

هیچ چیز کامل نیست حتی تو، اما این فرصت کوتاه زندگی بی تکرار است پس چشمهایت را فقط به خوبیها باز کن و عاشقانه بخند…

شاد باش و شاد زی