نظاره گر

گاهی باید نشست و فقط نگاه کرد...

گاهی باید نشست و فقط نگاه کرد…

گاهی باید از رفتن باز ایستاد و حرکت دیگران را نظاره گر شد….

لحظه ای تفکر… لحظه ای سکوت

لحظه ای با تو…

گاهی تمام سهم ما از زندگی،  تماشای خوشبختی دیگرانه

امااااا…

چشمایی هستند که نظاره گر خوشبختی ما هستند.

اگه اینجایی،شک نکن که…

تو هم خوشبختی هرچند، نشسته باشی....
خوشبختی مان را شاکر باشیم و هرگز غبطه زندگی دیگران را نخوریم شاید در کلبه فقرانه ما چیزی باشد که در قصر پادشاهی آنها یافت نگردد!
به عدالت خداوند ایمان داشته باش هر چند چشمانت از اشک پر گردد....