آمفی تاتر بیمارستان دکتر شیخ

یک روز خاص در کنار دوستان باصفایی که فقط برای فتح قله های سنگی کوه نوردی نمی کنند بلکه برای فتح قله هایی تلاش می کنند که از جنس دل هستند و من به احترام تک تک این دوستان سکوت می کنم تا تصویر گویای آن لحظات ناب باشد