عکاسی در ارغوان دره

تصمیم گرفته ام امسال جدی تر عکاسی کنم و بدین منظور با دوستان خوب عکاسم لحظات بیشتری رو سپری نمایم برای همین با دو نفر از دوستانم بصورت آزمایشی هماهنگ کرده و دوباره رفتم ارغوان دره.
این برتامه خیلی متفاوت و خیلی دلنشین بود و انشاءا.. به تکرار صورت پذیرد و جالب اینجا بود که دوستانم هم بسیار باهم خودمانی و دوست شدند و از این بابت هم خیلی خوشحالم.
از ارغوان دره تا ابتدای روستای کلاته آهن هم رفتیم که بخاطر نبودن نور مناسب با کلی خاطره خوب و رضایت بخش به مشهد بازگشتیم.