بازدید و عکاسے از طبیعت زیبای روستای امرودک در دل کوههای هزارمسجد

زماטּ حرکت: جمعـﮧ ۲۸شهریور مــاه ۱۳۹۳ – ساعت ۶ صبح
مکاטּ حرکت: مشهد ـ میدان استقلال- ایستگاه گلبهار

مسئـــول برنــامـﮧ : محبوبه باغبان
وسايل مورد نياز: Read more