گالری تصاویر

94-01-19 قله زو

وقتی ستارگان به من چشمک می زنند

94-01-26 قله زو

و گلها تبسم می کنند

94-01-28 دره ارغوان

 کسی ديگر با من نبيند

94-01-24 سنگ سیاه

لذتی از ديدن آنها نميبرم

94-01-31 سنگ سیاه
94-02-02 قله زو
94-02-04 چهچهه