رفع میخچه بدون هزینه

اگه از میخچه روییده در پای خود رنج میبرید کافی است گوجه فرنگی کوچکی را از وسط به دو نیم نموده و قبل از خواب نصف آنرا بروی میخچه قرار داده و با نایلون یا هر چیز دیگری برای اینکه جابه جا نشود آنرا  ثابت نمایید..

صبح متوجه می شوید که میخچه شما برجسته شده است!!

کافیست این کار را چند روز ادامه دهید.. هر روز مقداری از میخچه شما آماده خارج شدن از پایتان می باشد.

من که خودم امتحان نموده و جواب گرفتم!!

این روش در مقابل استفاده از چسبهای میخچه بدون هزینه و بدون ایجاد حساسیت می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *