رسالت یک هنرمند نقاش

هر کسی را بهر کاری آفریده اند و دوست عزیزم هانیه را برای نقاش بودن و طراحی نمودن آفریده اند…

میگویند هر کس در این دنیا رسالتی دارد!

 گاهی این رسالت خوشحال نمودن اطرافیان با هنر خویش است..

و چه زیباست وقتی هنرمندی باشیم که تصویر زیبای تو را یا دوست تورا و یا یکی از عزیزان تورا به تصویر بکشیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *